Whatsapp / tekstiviesti

050-5911557

Sähköpostiosoite

martta@tietoisuusklinikka.fi

Avoinna

Sopimuksen mukaan

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä: Martta Holmevaara

Y-tunnus   1483100-8

Hämeenkatu 3 A 4

33100 Tampere

martta.holmevaara@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Martta Holmevaara

Hämeenkatu 3 A 4

33100 Tampere

martta.holmevaara@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Martta Holmevaara tallentaa ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen

(GDPR 2016/679) sekä tietosuojalain (2018/1050) mukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä

annetun lain (1994/559) 16§:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja

säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12§:n mukaan

itsenäisesti ammattia harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä

potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan

turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Hänen tulee säilyttää potilasasiakirjat 12 vuotta potilaan

kuolemasta. Tarkemmin potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä on määrätty sosiaali- ja

terveysministeriön asetuksella (298/2009).

Potilasasiakirjojen ensisijainen tehtävä on palvella asiakkaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä

edistää hoidon jatkuvuutta. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei tallenneta eikä referoida.

4. Rekisterin tietosisältö

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12§:n mukaan terveydenhuollon

ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun,

toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Henkilön perustietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10§:n

mukaan tulla seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Alaikäisen asiakkaan

osalta huoltajien nimet, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot. Tarvittaessa rekisteriin

tallennetaan lisäksi asiakkaan lähiomaisen nimi, sukulaisuussuhde ja yhteystiedot, asiakkaan

ammatti, äidinkieli, vakuutusyhtiö, jos se maksaa asiakkaan hoidon, sekä asiakkaan tietojen luovutus

suostumus. Laskutustiedot mahdollista laskutusta varten.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden perustiedot saadaan asiakkaan itsensä toimittamista tai saaduista tiedoista ja asiakirjoista.

Asiakas voi antaa myös luvan, että hänen läheisensä antaa hänestä tietoja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa

ilman asiakkaan kirjallista lupaa antaa tietoja hänestä lukuun ottamatta Potilaan asemasta ja

oikeuksista annetun lain (785/1992) 13§:n syytä antaa tietoja sivullisille. Salassapitovelvollisuus säilyy

asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä

ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet

tietää lapsesta, jonka hoidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen

edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä Lastensuojelulaki (417/2007 25§).

7. Tietojen luovuttaminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, jos asiakkaan elintärkeä hoito sen välttämättä

edellyttää.

8. Asiakkaan informointi

Rekisterissä olevaa henkilöä on informoitava rekisterinpidosta ja hänen oikeuksistaan

rekisteritietoihin; Tietosuojalaki (2018/1050). Tämä tietosuojaseloste on laadittu asiakkaan

informointia varten. Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan asiakkaan ensimmäisellä käynnillä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat säädetty Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa

laissa (785/1992) ja Tietosuojalaissa (2018/1050). Manuaalisen aineiston asiakastietoja voivat

käyttää ainoastaan Martta Holmevaaran toimintayksikössä asiakkaan hoitoon osallistuva henkilö.

Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa arkistokaapissa ja lukitussa huoneessa ja lukitussa

talossa.

10. Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa talletetut tiedot EU 2016/679:n

15.artikla. Pyyntö tarkistuksesta tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa

rekisterinpitäjä tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella reksiterissä olevalla on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai

puutteellisen tiedon täydentämistä EU 2016/679:n 16.artikla. Tietojen oikaisuvaatimus tulee tehdä

kirjallisena rekisterinpitäjälle. Jokaisella rekisterissä olevalla on niin ikään oikeus tehdä valitus

valvontaviranomaiselle, sikäli kun hän kokee, että tietosuojalakia on rikottu.

Martta Holmevaara, terveydenhuollon ammattihenkilö, rekisteröintinumero 60502305513

Oikeudet seuraaviin ammattinimikkeisiin: sairaanhoitaja, lähihoitaja